ŠTA ZNAČI B1, A1, B2 NIVO?

deojka uči jezike
Sigurno ste mnogo puta čuli da je neko na B2 nivou poznavanja engleskog jezika ili da je
krenuo na A2 kurs nemačkog jezika. Šta zapravo znači ta kombinacija brojeva i slova
kada govorimo o poznavanju stranog jezika?

Nazivi nivoa poznavanja jezika se zapravo odnose na CEFRCommon European
Framework of Reference for languages (Zajednički evropski referentni okvir za žive
jezike). CEFR je međunarodno priznat standard za opisivanje jezičkih sposobnosti i koristi
se svuda u svetu, ali svakako najviše u evropskim zemljama. Na ovaj način možemo A1 – početni nivo (beginner) objektivno opisati nečije znanje stranog jezika u svim zemljama. Tako da, ako ste završili
A1 nivo nemačkog jezika u Srbiji, možete nastaviti da učite na A2 nivou u Italiji, a nakon
toga na B1 u Austriji. Ili ako ste završili B2 nivo engleskog jezika, samim tim stavljate do
znanja Vašem poslodavcu ili bilo kome koliko znate engleski jezik.

CEFR poznaje tri osnovna nivoa znanja stranog jezika: A (početni), B (srednji) i C
(napredni) i šest podnivoa: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pa da vidimo šta podrazumeva svaki
od ovih nivoa i podnivoa:
Ovaj nivo podrazumeva samo najosnovnija znanja iz svih oblasti jezika- čitanja, pisanja,
slušanja i pričanja. Nakon završenog A1 nivoa možete se predstaviti na engleskom,
govoriti o svojim hobijima i interesovanjima, možete da postavite jednostavna pitanja i
da učestvujete u svakodnevnim razgovorima, uz sagovornika koji govori polako i koristi
jednostavne reči. A1 je zapravo samo prvi korak ka učenju jezika.

A2 – viši početni nivo (elementary)

Na A2 nivou, kandidat ima mogućnost da proširi svoje znanje jezika stečeno na
prethodnom nivou ili, ukoliko kreće sa učenjem od ovog nivoa, da postavi solidnu bazu
za dalje usavršavanje. Na A2 nivou, polaznik može da se snađe u nekim svakodnevnim
situacijama poput kupovine, putovanja, komunikacije na aerodromu, na granici, da
predstavi sebe i svoju porodicu i slično. Ovo je osnovni nivo znanja jezika, i veliki broj
polaznika zapravo i počinje učenje od ovog nivoa.

B1 – niži srednji nivo (intermediate)

B1 je već ozbiljniji nivo poznavanja jezika i podrazumeva da kandidat može da se snađe u
većini svakodnevnih situacija, bez većih problema. Nakon završenog B1 nivoa, polaznici
imaju uvid u osnove gramatike jezika, kao i u vokabular iz mnogih oblasti. U suštini,
nakon ovog nivoa polaznici mogu da objasne na stranom jeziku sve vezano za njihov
privatni život, teme koje ih interesuju, posao i slično. Takođe, na ovom nivou se radi i na
pisanju, kako formalnih, tako i manje formalnih eseja, mejlova i slično.

B2 – viši srednji nivo (upper intermediate)

Nakon završenog B2 nivoa, možete tečno da razgovarate na engleskom jeziku o
najrazličitijim temama iz svih oblasti. Takođe, možete učestvovati na sastancima, raditi u
firmi gde se govori engleski i pisati o različitim temama. B2 nivo daje i pregled najvažnijih
gramatičkih jedinica na detaljan način, tako da ćete nakon ovog nivoa imati odlično
znanje gramatike, na primeru engleskog jezika to podrazumeva sve od vremena,
kondicionala, modalnih glagloa, do neupravnog govora i pasiva.

C1 – napredni nivo (advanced)

C1 nivo podrazmeva godine učenja jezika i veoma mali broj polaznika stigne do ovog
nivoa za kratko vreme. Da biste imali C1 nivo znanja, zaista je potrebno uložiti dosta
truda i rada. Ali je zato znanje na ovom nivou veoma bogato i omogućava Vam mnogo
toga na stranom jeziku: možete čitati stručne tekstove, pisati radove ili komunicirati sa
bilo kim o bilo kojim temama. Ovaj nivo znanja podrazumeva tečno pričanje jezika, bez
pauza, kao i upotrebu i razumevanje ne samo akademskih izraza, već i idioma, frazala i
slenga.

C2 – viši napredni nivo (proficient)

Konačno, C2 nivo je najviši stupanj poznavanja jezika. Obično se smatra da ovaj nivo
imaju osobe nakon završenih studija određenog jezika, mada to nije uvek slučaj. Ukoliko
ste na C2 nivou, znači da pričate strani jezik gotovo kao svoj maternji. C2 nivo
podrazumeva, između ostalog, komunikaciju sa izvornim govornicima iz različitih
dijalekatskih područja, bez teškoća. Ukratko, sa C2 nivoom znanja stranog jezika ne
postoje granice.